preskoči na sadržaj
vijesti

Popravni ispiti-jesenski rok (obavijest)

Pismeni dio popravnih ispita održati će se 23.08.2021. (ponedjeljak) prema slijedećem rasporedu:

Matematika u struci                8,00 sati          učionica 9    

Hrvatski jezik                          8,00 sati          učionica 11

 

Usmeni dio popravnih ispita održati će se 24.08.2021. (utorak) prema slijedećem rasporedu:

MATEMATIKA U STRUCI   1A, 1C, 2C      8,00 sati         učionica 9

HRVATSKI JEZIK 1H, 2H                         8,00 sati         učionica 11

 

KEMIJA 1F                                               9,00 sati          učionica 1

Prijava popravnih ispita od 16.08.2021. do 20.08.2021. od 9,0 do 12,00 sati.

Ravnatelj

Miroslav Antolčić,dipl.ing.

  :: opširnije :: 


objavio: Anja Jurković  datum: 22. 7. 2021. 11:30

Godišnji odmor-obavijest

Zbog korištenja kolektivnog godišnjeg odmora tajništvo Srednje strukovne škole Velika Gorica neće raditi od 29.07.2021. do 13.08.2021.

(Izdavanje potvrda, duplikata svjedodžbi i slično ponovo od 16.08.2021.g. svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati)

Ravnatelj                                                                                                                  Miroslav Antolčić,dipl.ing.

  :: opširnije :: 


objavio: Anja Jurković  datum: 22. 7. 2021. 11:25

Natječaj za Pomoćnika u nastavi Vijest ima dokument u privitku

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine broj“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14,  7/17,  68/18, 98/19 i 64/20) i sukladno uvjetima projektnog prijedloga Prsten potpore IV u okviru  Poziva UP.03.2.1.06. „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV“ koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali" 2014-2020, Srednja strukovna škola Velika Gorica objavljuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje pomoćnika u nastavi

CILJ PROJEKTA

Projektom je predviđen odabir, edukacija i zapošljavanje osoba na poslovima pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju radi postizanja boljih obrazovnih postignuća, uspješnije socijalizacije i emocionalnog funkcioniranja učenika.

POMOĆNICI U NASTAVI

Broj traženih osoba:

3 pomoćnika u nastavi nepuno radno vrijeme 30 sati tjedno (m/ž)

1 pomoćnik u nastavi nepuno radno vrijeme 35 sati tjedno (m/ž)

Mjesto rada: Ulica kralja Stjepana Tomaševića 21, Velika Gorica

Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2021/2022

Prijevoz: u cijelosti 

POSEBNI UVJETI

  • završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje sukladno članku 8. stavak 1. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima („Narodne novine“ br. 102/18, 59/19 i 22/20)
  • protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine broj“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14,  7/17,  68/18, 98/19 i 64/20)

Osim navedenih posebnih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i slijedeće opće uvjete:

  • punoljetnost
  • hrvatsko državljanstvo
  • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti kandidati oba spola.

Pomoćnik u nastavi ne smije biti roditelj/skrbnik niti drugi član uže obitelji učenika kojem/kojima se pruža potpora (članak 8. stavak 3. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima)

OPIS POSLOVA

Pomoćnik u nastavi je osoba koja pruža neposrednu potporu učeniku tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, u svakodnevnim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima, a sve prema izrađenome programu rada prema utvrđenim funkcionalnim sposobnostima i potrebama svakog pojedinog učenika te uputama učitelja/nastavnika, stručnih suradnika škole, odnosno stručnog tima. Pomoćnik u nastavi može pružati potporu jednom ili dvoje učenika u istome razrednom odjelu ili različitim razrednim odjelima ili skupini učenika istog razrednog odjela/odgojno-obrazovne skupine uzimajući u obzir individualne potrebe svakog učenika.

Poslovi pomoćnika u nastavi su: potpora u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, potpora u kretanju, potpora pri uzimanju hrane i pića, potpora u obavljanju higijenskih potreba, potpora u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s radnicima škole te vršnjacima učenika u razredu.

DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE

Poštivanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.

POŽELJNO

Osnovna razina znanja stranog jezika (engleski jezik, njemački jezik); iskustvo u neposrednom radu s djecom s teškoćama u razvoju; iskustvo u volontiranju.

PRIJAVA NA NATJEČAJ

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

  1. životopis (vlastoručno potpisan, s navedenim podacima o volontiranju - naziv institucije / udruge / tvrtke gdje je ostvareno volontiranje, iskustvu u radu s djecom i znanju stranog jezika)
  2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice ili preslika domovnice)
  3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe/diplome ili potvrda o stečenoj stručnoj spremi)
  4. dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (preslika, ne starija od dana objave natječaja)

U prijavi obavezno navesti adresu stanovanja, kontakt broj mobitela i elektroničku poštu (e-mail).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kao i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17 i 98/19) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Osobni podaci kandidata prikupljaju se radi provedbe natječajnog postupka za zapošljavanje pomoćnika u nastavi i neće se koristiti u druge svrhe.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera sposobnosti putem intervjua (u razdoblju 23.8.–1.9.2021. godine). Točna informacija o mjestu i vremenu održavanja prethodne provjere sposobnosti objavit će se na Internet stranici škole i Internet stranici projekta Prsten potpore: http://pomocnici.zagrebacka-zupanija.hr . Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Izabrani kandidat/inja za pomoćnika u nastavi obavezan/a je proći program uvođenja u rad u vidu osposobljavanja koji će biti organiziran kroz 20 sati i to prije početka rada.

Izabrani/a kandidat/inja bit će po potrebi upućen/a na liječnički pregled u ustanovu medicine rada u svrhu dobivanja svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti i sanitarne knjižice.

S kandidatom/injom za pomoćnika u nastavi, obrazovna ustanova – srednja škola sklopit će pisani Ugovor o radu u kojem će biti utvrđeni poslovi, trajanje, tjedno zaduženje te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

Rok prijave je trideset (30) dana od dana objave natječaja 15. srpnja 2021. godine.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu škole: Srednja strukovna škola Velika Gorica, Ulica kralja Stjepana Tomaševića 21, Velika Gorica s naznakom "NE OTVARAJ – NATJEČAJ ZA POMOĆNIKE U NASTAVI".

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Za sve informacije možete se obratiti na brojeve  01/6222-256

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.                                            

                                                                                                                      Ravnatelj:

Miroslav Antolčić, dipl. ing.

 

                                                                                                                              

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Anja Jurković  datum: 15. 7. 2021. 12:33

Donošenje dokumenata za upis u 1. razred

Donošenje ili slanje dokumenata za upis u 1. razred školske godine 2021./2022.

Za upis u 1. ( prvi ) razred donošenje dokumenata potrebnih za upis  (upisnicu i liječničku svjedodžbu medicine rada ( opcija za upis, potvrda obiteljskog liječnika) skenirati i poslati s e-mail adrese roditelja iz e-dnevnika na e-mail adresu:

upisi.sssvg@gmail.com

Za one koji žele osobno predati upisnicu i ostale dokumente, to mogu učiniti od 12. - 14. srpnja 2021. godine

Ponedjeljak 12. srpnja 2021. godine od 9 - 12 sati
Utorak 13. srpnja 2021. godine od 16 - 19 sati
Srijeda 14. srpnja 2021. godine od 9 - 12 sati

  :: opširnije :: 


objavio: Nikica Repač  datum: 2. 7. 2021. 10:53

Objava konačnih ljestvica poretka

Kao što je najavljeno Odlukom o upisima, 10. srpnja 2021. godine u 12:00 sati ljestvice poretka postat će konačne. Kandidati će ostvariti pravo upisa samo u onaj program na kojem su u tom trenutku svrstani na ljestvici poretka sukladno ostvarenom broju bodova.

Upisnice će biti dostupne na kartici "Moj odabir" 10. srpnja nakon 12:00 sati. Samim time, nakon objave konačnih ljestvica poretka, kandidati će moći ispisati i upisnicu (na kartici "Moj odabir") koju će, zajedno s ostalom dokumentacijom potrebnom za upis, elektronički ili osobno dostaviti u srednju školu u kojoj su ostvarili pravo upisa do 14. srpnja, a srednja škola zaprimljene dokumente treba označiti u sustavu.

Učenik svoj upis potvrđuje vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na upisnici. U opravdanom slučaju, ako kandidat nije u mogućnosti potpisati upisnicu, dovoljan je potpis roditelja/skrbnika. Ako ni roditelj/skrbnik nije u mogućnosti potpisati upisnicu, upisnicu može potpisati opunomoćena osoba (roditelj/skrbnik daje punomoć kod javnog bilježnika).

Nakon 12:00 sati, kraj obrazovnoga programa za koji kandidat ostvaruje pravo upisa, u stupcu Pravo upisa, prikazivat će se riječ "Da", a na svim ostalim ljestvicama poretka umjesto plasmana stajat će "-". Kandidati koji su stekli pravo upisa u programe za koje je uvjet, uz upisnicu, dostava dodatne dokumentacije, navedeno mogu provjeriti na svom sučelju na kartici Moji rezultati/Detaljno: - liječnička svjedodžba medicine rada (donosi se u srednju školu pri upisu ili, iznimno, kada u trenutku upisa kandidat nije u mogućnosti dostaviti liječničku svjedodžbu medicine rada, pri upisu dostavlja potvrdu obiteljskog liječnika, a liječničku svjedodžbu medicine rada najkasnije do kraja prvog polugodišta prvog razreda), - dokumente kojima su ostvarili dodatne bodove (osim za natjecanja iz znanja i sporta koja su automatski evidentirana u sustavu), - ugovor o naukovanju za JMO programe (pri upisu ili najkasnije do kraja prvog polugodišta prvog razreda).

Potrebne dokumente elektronički ili osobno dostavite srednjoj školi u razdoblju od 12. do 14. srpnja 2021. godine. Samo kandidati koji se nisu uspjeli upisati u ljetnom upisnom roku mogu konkurirati na jesenskom upisnom roku za preostala slobodna mjesta.

U jesenskome upisnom roku bit će moguće prijaviti samo obrazovne programe za koje upisna kvota u ljetnome roku nije popunjena. Okvirna slobodna mjesta za jesenski rok bit će poznata od 15. srpnja 2021.

Na kartici "Moj odabir" dostupna je za preuzimanje i Potvrda o stečenom pravu upisa koja se koristi za upis u učeničke domove i slične svrhe.

VAŽNO: Napominjemo da srednje škole za osobnu dostavu potrebne dokumentacije same određuju točne datume i vrijeme za zaprimanje upisnica i dodatne dokumentacije unutar ovdje predviđenog razdoblja (12. do 14. srpnja) i objavljuju ih na svojoj mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole. Za elektroničku dostavu potrebne dokumentacije srednja škola je obvezna objaviti e-mail adrese na svojim web stranicima na koje zaprima upisnice i dodatnu dokumentaciju.

https://www.upisi.hr/upisi/Novosti/Novost/2774

 

  :: opširnije :: 


objavio: Nikica Repač  datum: 11. 7. 2021. 22:31

Predaja mapa praktične nastave

Predaja mapa praktične nastave...link...

  :: opširnije :: 


objavio: Nikica Repač  datum: 23. 6. 2021. 12:19

Pregled zanimanja za upis u 1. razred 2021./2022. godine

  :: opširnije :: 


objavio: Nikica Repač  datum: 11. 5. 2021. 15:21

Izašao je lipanjski broj školskih novina Struk VG

Sa završetkom nastavne godine izašao je lipanjski broj školskih novina Struk VG. 

Na školskoj web stranici na dnu izbornika s lijeve strane nalaze se i prethodni brojevi. 

  :: opširnije :: 


objavio: Nikica Repač  datum: 24. 6. 2021. 14:05

Zlatna medalja na međunarodnom turniru u boksu!

Naš učenik Lovro Pavčec (1.a),  član Boksačkog kluba Nokaut, sudjelovao je na međunarodnom juniorskom boksačkom turniru Kup Nacija (A kategorije)  koji se održao u Vrbasu, od 6. do 13. lipnja 2021. godine. Nakon što je postao prvak Zagreba, Lovro je prvo mjesto osvojio i u međunarodnoj konkurenciji 17 zemalja! Ponosni smo na rezultate naših učenika u svim područjima izvannastavnih aktivnosti. Usklađivanje sa školskim obvezama nije uvijek lako, ali zahvaljujući podršci i razumijevanju nastavnika, našim je učenicima omogućeno nesmetano bavljenje omiljenim  hobijima . Potičemo i nudimo širok odabir i u našoj školi, svakome prema interesu: međunarodni i državni projekti, sportske aktivnosti, nastupi na Lidranu, glazbeni i likovni izričaji,  natjecanja iz stranih jezika itd. I postižemo jako dobre rezultate u konkurenciji s drugim srednjim školama!

 

  :: opširnije :: 


objavio: Nikica Repač  datum: 24. 6. 2021. 13:35

Nastavak obrazovanja u školskoj godini 2021./2022. - Prijave Vijest ima dokument u privitku

Zamolbe za nastavak obrazovanja u višu razinu kvalifikacije primat će se u tajništvu škole svakim radnim danom od 15.lipnja do 15.srpnja 2021. u vremenu od 8,00 do 14,00 sati. Zamolbu u pisanom obliku podnosi punoljetan učenik, odnosno roditelj ili skrbnik ako je učenik malodoban. Učenik može predati zamolbu ukoliko mu na dan predaje zamolbe nije proteklo dvije godine od završetka prethodnog upisanog strukovnog programa te ukoliko mu je prosjek svih razreda srednjeg obrazovanja u prethodno završenom strukovnom obrazovanju najmanje 3,50 zaokruženo na dvije decimale. Uz zamolbu je potrebno priložiti i sve prethodne stečene razredne svjedodžbe te završnu svjedodžbu u izvorniku ili ovjerenoj preslici. Nastavak obrazovanja moguć je u obrazovnom sektoru elektrotehnika i računalstvo u strukovnoj kvalifikaciji/zanimanju Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom i obrazovnom sektoru strojarstvo, brodogradnja i metalurgija u strukovnoj kvalifikaciji/zanimanju Tehničar za vozila i vozna sredstva.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Milica Rupčić  datum: 11. 6. 2021. 12:05

Veseli dan maturanata !

Još jedna generacija u život kreće,
želimo im puno sreće!

Klik na video !!!

  :: opširnije :: 


objavio: Nikica Repač  datum: 24. 5. 2021. 21:06

Obavijest o nabavi udžbenika za učenike osnovnih i srednjih škola s prebivalištem u Gradu Zagrebu Vijest ima dokument u privitku

Poštovani,

u prilogu dostavljamo obavijest o nabavi udžbenika za učenike srednjih škola s prebivalištem u Gradu Zagrebu za školsku godinu 2021./2022. Skeniranu dokumentaciju potrebnu za ostvarivanje prava na besplatne udžbenike potrebno je slati isključivo na mail: nabava.srednje-skole@zagreb.hr

  :: opširnije :: 


objavio: Anja Jurković  datum: 13. 5. 2021. 13:00

Instalateri kućnih instalacija na izlučnom natjecanju osvojili 3. mjesto

U petak 23. travnja 2021. godine provedeno je izlučno natjecanje učenika instalatera kućnih instalacija za WorldSkills Croatia 2021 ( Državno natjecanje učenika strukovnih škola) na kojem su naši učenici Marin Brnadić i Vladimir Vranešić osvojili 3. mjesto. Naši natjecatelji zaostali su za prvo plasiranim učenicima za 2,5 boda,a za drugoplasiranim učenicima 2 boda. Marin i Vladimir su učenici 3. G razreda, a mentori su nastavnik Zoran Lovrić i stručni učitelj Tomislav Cerovski. Natjecanje je provedeno na daljinu uz pomoć aplikacije Zoom, a proteklo je bez ikakvih tehničkih problema za što su se pobrinuli nastavnik Siniša Rajšić i stručni učitelj Mato Tolić. Čestitamo svima na uspjehu ! ...foto...

  :: opširnije :: 


objavio: Nikica Repač  datum: 23. 4. 2021. 16:47

Na izlučnom natjecanju automehatroničara Leon Pokupec iz 3. A osvojio 2. mjesto

U utorak 20. travnja 2021. godine provedeno je izlučno natjecanje učenika automehatroničara na kojem je naš učenik Leon Pokupec osvojio 2. mjesto postigavši 80 bodova. Prvo mjesto osvojio je učenik Elektrostrojarske obrtničke škole Zagreb, a onda je uslijedila Velika Gorica, pa učenik Industrijsko strojarske škole u Zagrebu. Ovaj uspjeh osigurava Leonu plasman na Državno natjecanje World skills Croatia, a njegov mentor stručni učitelj Davor Majić izuzetno je zadovoljan Leonovim plasmanom. Natjecanje je proteklo dobro i korektno bez obzira što je bilo organizirano u online okruženju preko Zoom-a uz tehničku podršku nastavnika Matije Majdaka i Ivice Pavlovića...foto...

  :: opširnije :: 


objavio: Nikica Repač  datum: 21. 4. 2021. 15:26

Annalena Martina Kohnle iz 3. E se plasirala na Državno natjecanje frizera

U petak 16. travnja 2021. godine održano je izlučno natjecanje učenika frizera. Naša predstavnica Annalena Martina Kohnle iz 3. E razreda predstavljala je našu školu i plasirala se na visoko 2. mjesto sa osvojenih 200 bodova i time osigurala plasman na Državnom natjecanju World Skills Croatia. Mentorica Jelena Pauk izuzetno je zadovoljna pokazanim vještinama i znanjem, time i plasmanom naše učenice. Ovogodišnje natjecanje je specifično zbog toga što je održano online, uz podršku stručne učiteljice Nikolete Kraševac Bilandžija i tehničku podršku nastavnika Borisa Lučića...foto... 

Članak i na lokalnim medijima:

Cityportal.hr 

Vgdanas.hr

 

  :: opširnije :: 


objavio: Nikica Repač  datum: 19. 4. 2021. 08:24

Dan škole

 

 Dan naše škole, s ponosom smo, obilježili 19.3.2021.

Iako su, zbog propisanih epidemioloških mjera, izostali tradicionalno druženje i  zajedničke aktivnosti, ipak smo, s radošću i na različite načine, školi čestitali njen dan: u virtualnoj školskoj knjižnici izradom prezentacija prigodnih sadržaja, izložbom u školskom holu i slasnim delicijama u pripremi učenika škole.

Bio je to dan u kojem smo se prisjetili prošlosti, preispitali sadašnjost i promišljali  budućnost.

  :: opširnije :: 


objavio: Milica Rupčić  datum: 23. 3. 2021. 13:02

Sudjelovanje škole u međunarodnom eTwinning projektu „Uskrs u mojem zavičaju“!

Učenici su dobili priliku da kroz svoju struku, zajedno s općeobrazovnim predmetima,  prikažu turopoljske uskrsne običaje. Kuhari će kuhati tradicijska jela, konobari su zaduženi za prezentaciju hrane, a digitalnu obradu projekta popratit će tehničari za elektrotehniku s primijenjenim računalstvom. Kroz nastavu Hrvatskoga jezika istraživat će se i pisati prigodni  tekstovi, a u nastavi Vjeronauka Uskrs će se, naravno, obrađivati kao kršćanski blagdan. Početak projekta svečano je najavljen dramsko-scenskim prikazom koji je medijski popraćen i objavljen na City portalu te u emisiji „Zvonjalica“  na City radiju.         

    http://cityportal.hr/foto-etwining-projekt-uskrs-u-mojem-zavicaju-u-izvedbi-ucenika-srednje-strukovne-skole/

    

 

                                                                                                                              

  :: opširnije :: 


objavio: Milica Rupčić  datum: 16. 3. 2021. 08:54

Završetak izrade ispitnih stolova

U kabinetu elektrotehnike u petak, 19. veljače 2021. godine, pristupilo se završetku montaže ispitnih stolova. I ovaj put nastavnici i stručni učitelji elektrotehničke grupe predmeta iskoristili su svoje slobodno vrijeme da se završi kabinet elektrotehnike i omogući nesmetano odvijanje nastave. Kako je od ponedjeljka 22. veljače 2021. povratak na model A, dakle povratak svih učenika u školu, nije bilo druge, nego zasukati rukave. Nije na odmet naglasiti da je sama ideja o novim ispitnim stolovima potekla od samih nastavnika, a svekoliku potporu dao je ravnatelj Miroslav Antolčić , dipl. ing. i voditelj praktične nastave Mladen Zrno, prof. Kako će sve izgledati i koje će sve funkcije biti na raspolaganju osmislili su sami nastavnici: Nataša Sirković, Borislav Lučić, Zoran Jurković, Matija Majdak, Marijan Kos i Andrija Klarić Kukuz te na kraju vlastitim snagama izradili, ožičili i sve montirali. Pomoć u preciznoj izradi prednjih ploča pružila je tvrtka Alas-info d.o.o. vlasnika Vlade Rožića, gdje su preciznim postupcima izbušeni provrti i lasersko izgravirani natpisa pomoću CNC tehnologije...foto...

  :: opširnije :: 


objavio: Nikica Repač  datum: 22. 2. 2021. 12:19

Školsko natjecanje iz struke učenika zanimanja automehatroničar i automehaničar

U Srednjoj strukovnoj školi Velika Gorica 15. veljače 2021. godine održano je školsko natjecanje učenika u zanimanju automehatroničar razrednog odjela 3.a   i razrednog odjela 3.c u zanimanju automehaničara.

 Osam  učenika su pokazali odlične rezultate na teorijskom dijelu i oni su se natjecali na praktičnom dijelu. ( Leon Pokupec, Neno Hazar, Jurica Lučan, Ivan Mirenić, Leonardo Mostarlić, Marko Matić, Dominik Markov i Erik Batik.)

Učenik 3.a razrednog odijela Leon Pokupec  ( razrednica Helena Šipušić) je osvojio 1. mjesto na školskom natjecanju u zanimanju automehatroničar i automehaničar.

Leonu čestitamo na izvrsnom rezultatu i plasmanu na daljnjem natjecanju Worldskills!

 
  :: opširnije :: 


objavio: Jadranka Bakula  datum: 20. 2. 2021. 08:38

Provedena stručna edukacija u organizaciji obrazovanja odraslih

U organizaciji voditeljice obrazovanja odraslih Srednje strukovne škole Velika Gorica, Jadranke Bakule, u Srednjoj strukovnoj školi Velika Gorica, 4. veljače 2021. godine održana je stručna edukacija za nastavnike elektrotehnike i strojarstva. Edukaciji je nazočilo dvadesetak nastavnika s time da je dio pratio nastavu putem video veze.  Kao i inače, teme su bile aktualne uz zanimljive predavače.

Prva najavljena tema iz toplinske tehnike, „Dizalice topline“, predavača Davora Ajstera djelatnika i direktora tvrtke Ajster d.o.o. iz Zagreba. Bilo je zanimljivo slušati o Dizalicama topline iz perspektive djelatnika tvrtke koja se bavi ugradnjom i održavanjem takvih sustava dvadesetak godina, poglavito onih za koje su zastupnici na tržištu Republike Hrvatske.

Druga tema „Električna i hibridna vozila“ više je nego aktualna tema. Takva vozila sve više dopunjuju vozni park u segmentu osobnih vozila, a predavač iz Elektrostrojarske obrtničke škole Zagreb, Mladen Miličević, dipl. ing. i više je nego zainteresirao sve nazočne o toj temi.  

  :: opširnije :: 


objavio: Nikica Repač  datum: 12. 2. 2021. 08:54

Na putu za dobivanje Europske oznake kvalitete – Srednjoj strukovnoj školi Velika Gorica!

U razdoblju od 19.listopada do 23. listopada 2020. održan je prvi dio aktivnosti u sklopu međunarodnog projekta „Let's volunteer!“ Organizator seminara bila je Agencija za mobilnost i projekte Europske unije, a u sklopu programa European Solidarity Corps.  Naglasak je bio na pružanju informacija o mogućnostima volontiranja mladih u nekoj od država, pomoću bespovratnih sredstava, u punom radnom vremenu. Narednih mjeseci pristupit će se aktivnostima za stjecanje Europske oznake kvalitete, čime bi škola ostvarivala prednost pri dobivanju projekata Europske unije.  Seminar je održan on line, između 19 sudionika iz 7 europskih zemalja. Našu školu predstavljala je Sanja Cmrečnjak, prof. Hrvatskoga jezika.

  :: opširnije :: 


objavio: Nikica Repač  datum: 13. 11. 2020. 19:43

Protokol za učenike, roditelje i djelatnike Srednje strukovne škole Velika Gorica u šk. god. 2020.2021. za vrijeme trajanja COVID 19 pandemije Vijest ima dokument u privitku

Dragi učenici, roditelji, skrbnici

sukladno uputama HZJZ-a, epidemiološke službe i Ministarstva znanosti i obrazovanja, Srednja strukovna škola Velika Gorica donijela je dokument s uputama i preporukama za učenike u školskoj godini 2020./2021. za vrijeme trajanja epidemije. Molimo vas da dokument dobro pročitate, da se pridržavate svega navedenoga, a ukoliko imate ikakvih pitanja obratite se razrednicima ili Školi.

  :: opširnije :: 


objavio: Milica Rupčić  datum: 4. 9. 2020. 14:31
» Arhiva naših vijesti    
 


Tražilica

RCK - Industrija 4.0


 


 


Korisni linkovi
Dnevni tisak

Lokalni mediji
 • Cityportal
 • VG danas

Službeno

Obrtništvo

Raspored sati
 • 33.tjedan
 • 34.tjedan
 • 35.tjedan
 • 36.tjedan
 • 37.tjedan

Radione
 • 33.tjedan
 • 34.tjedan
 • 35.tjedan
 • 36.tjedan
 • 37.tjedan


 

Zakoni

Kalendar
« Ožujak 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Prikazani događaji

preskoči na navigaciju